Εκπαίδευση

  Εργαστηριακός κύκλος Χημεία I:
  Περιλαμβάνει εξάσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», στις παρακάτω 10 ασκήσεις:
  1. Στατιστική ανάλυση πειραματικών μετρήσεων
  Ανόργανη Χημεία:
  2. Μοριακά πρότυπα και ομοιοπολικός δεσμός
  3. Η χημεία του φυσικού νερού – Προσδιορισμός σκληρότητας και μέθοδος αποσκλήρυνσης του νερού
  4. Φυσικές και χημικές ιδιότητες ουσιών
  5. Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων
  Αναλυτική Χημεία:
  6. Ποιοτική ανάλυση κατιόντων. Διαχωρισμός και επιβεβαίωση των ιόντων Pb2+, Hg2+, Cu2+, NH4+.
  7. Ποιοτική ανάλυση ανιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις των ιόντων: CO32-, SO42-, S2O32-, SCN-, NO3-, Fe(CN)64-, Fe(CN)63-,
  PO43-, Cl-, SO32-, CrO42-, Cr2O72-.
  8. Ενόργανη Ανάλυση: Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός ασπιρίνης
  Φυσικοχημεία:
  9. Προσδιορισμός της σταθεράς ταχύτητας υδρόλυσης του οξικού μεθυλεστέρα παρουσία οξέος.
  10. Προσδιορισμός του τυπικού δυναμικού οξειδοαναγωγής του συστήματος δισθενούς – τρισθενούς σιδήρου

  Εργαστηριακός κύκλος Χημεία IΙ:
  Περιλαμβάνει εξάσκηση των φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», στις παρακάτω 10 ασκήσεις:
  Φυσικοχημεία:
  1. Προσδιορισμός της σταθεράς διαστάσεως του οξικού οξέος με την μέθοδο της ποτενσιομετρίας
  2. Προσδιορισμός του μοριακού βάρους του ναφθαλενίου με την μέθοδο της κρυοσκοπίας
  3. Προσδιορισμός της θερμότητας εξουδετέρωσης του φωσφορικού οξέος με υδροξείδιο του νατρίου
  4. Προσδιορισμός της γραμμομοριακής θερμότητας εξαέρωσης του νερού.
  Οργανική Χημεία:
  5. Παρασκευή tert-βουτυλοχλωριδίου
  6. Εστεροποίηση. Παρασκευή οξικού 3-μέθυλο-βουτυλεστέρα.
  7. Ηλεκτρόφιλη αρωματική υποκατάσταση . Παρασκευή p-νιτρο-βρωμοβενζολίου
  8. Αντιδράσεις συμπύκνωσης. Παρασκευή 4-φαινυλοβουτυλ-3-εν-2-ονης
  9. Αντίδραση υδατάνθρακα (σακχάρου) με αμίνες. Σύνθεση γλυκοζαζόνης.
  10. Ποιοτική ανάλυση οργανικών ενώσεων. Ανίχνευση στοιχείων.

  Εκπόνηση πειραματικών διπλωματικών εργασιών
  Εκπόνηση πειραματικών διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Σπουδών «Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος»