Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών, εξ’ Αποστάσεως Εργαστηριακών Μαθημάτων

Διαδραστικές εργαστηριακές ασκήσεις με πολυμεσικό υλικό διαφόρων τύπων, που απευθύνονται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Π.Σ «ΦΥΕ» και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Σ «ΚΠΠ».

Ανόργανη Χημεία:
1. Εύρεση του χημικού τύπου μια ενώσεως με ογκομέτρηση – Η αντίδραση του ασβεστίου με νερό.
2. Συνθετική χημεία / Παρασκευή της ενώσεως K3[Fe(C2O4)3]·3H2O.
3. Χημική ανάλυση συντεθείσας ενώσεως / Προσδιορισμός Fe(III) και C2O42- στην ένωση K3[Fe(C2O4)3]·3H2O.
4. Διαχωρισμός σιδήρου από αργίλιο, κρυστάλλωση στυπτηρίας KAl(SO4)·12H2O και πιστοποίηση των ιόντων της σε διάλυμα.
5. Προσδιορισμός της σταθεράς γινομένου διαλυτότητας του ιωδικού ασβεστίου, Ca(IO3)2.

Οργανική Χημεία:
6. Αντίδραση Cannizzaro. Σύνθεση βενζοϊκού οξέος και βενζυλικής αλκοόλης από βενζαλδεύδη.
7. Αναγωγή της καμφοράς με NaBH4.
8. Οξείδωση τολουολίου προς βενζοικό οξύ με KMnO4.
9. Απομόνωση καφεΐνης από καφέ.

Φυσικοχημεία:
10. Αγωγιμότητα διαλυμάτων. Προσδιορισμός σταθεράς διαστάσεως αμμωνίας και του οξικού οξέος.
11. Αγωγιμομετρικές τιτλοδοτήσεις. Ποσοτικός προσδιορισμός μίγματος ασθενούς και ισχυρού οξέος. Ποσοτικός προσδιορισμός ασθενούς οξέος με τη μέθοδο της διπλής τιτλοδότησης.

Ενόργανη Χημική Ανάλυση:
12. Ποσοτική ανάλυση με Υπέρυθρη Φασματοσκοπία. Προσδιορισμός της σύστασης διαλύματος τολουολίου, ισοπροπυλικής αλκοόλης και 2- βουτανόνης.
13. Θερμιδομετρία

Κατάλυση:
14. Σύνθεση μη στηριγμένων καταλυτών και φορέων με καθίζηση
15. Σύνθεση μη στηριγμένων καταλυτών και φορέων με πηκτοποίηση
16. Σύνθεση στηριγμένων καταλυτών με ξηρό εμποτισμό
17. Σύνθεση στηριγμένων καταλυτών με υγρό εμποτισμό
18. Σύνθεση στηριγμένων καταλυτών με εναπόθεση – καθίζηση
19. Σύνθεση στηριγμένων καταλυτών με Εναπόθεση ισορροπίας – Διήθηση
20. Σύνθεση στηριγμένων καταλυτών με εμβολιασμό
21. Σύνθεση στηριγμένων καταλυτών με διαφορετικές μακροκατανομές στηριγμένης φάσης σε μορφοποιημένα τεμαχίδια φορέων
22. Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου
23. Αντιδραστήρας σταθερής κλίνης
24. Φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας

Φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών:
25. Μορφολογία, κρυσταλλική δομή και συμμετρία υλικών (με έμφαση στα προσροφητικά και καταλυτικά υλικά)
26. Προσδιορισμός της ειδικής επιφάνειας και της κατανομής μεγέθους και όγκου πόρων πορωδών στερεών.
27. Περίθλαση Ακτίνων – Χ από σκόνη: μέτρηση του μεγέθους κρυσταλλιτών και προσδιορισμός της κρυσταλλογραφικής δομής των χημικών ενώσεων σε κρυσταλλικά στερεά.
28. Φασματοσκοπία απορρόφησης και διάχυτης ανάκλασης ορατού–υπεριώδους: ποσοτική ανάλυση και μελέτη χημικών χαρακτηριστικών στερεών καταλυτών και προσροφητικών υλικών
29. Φασματοσκοπία διαπερατότητας–απορρόφησης υπερύθρου: μελέτη χημικών χαρακτηριστικών στερεών καταλυτών και προσροφητικών υλικών.
30. Θερμοπρογραμματισμένη αναγωγή
31. Θερμοσταθμική ανάλυση – Διαφορική θερμική ανάλυση
32. Θερμοπρογραμματισμένη εκρόφηση

Επιστήμη Διεπιφανειών – Κολλοειδής Χημεία:
33. Τιτλοδότηση μάζας
34. Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις
35. Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις μάζας
36. Διαφορική ποτενσιομετρική τιτλοδότηση