Δραστηριότητες

Κατάλυση:
Σύνθεση και χαρακτηρισμός ετερογενών καταλυτών για διεργασίες ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως οι παρακάτω:
-Διάσπαση NΟx
-Καύση VOCs
-Υδρογονοαποθείωση πετρελαϊκών καυσίμων
-Παραγωγή ανανεώσιμου (πράσινου) diesel


Φωτοκατάλυση:
Σύνθεση και χαρακτηρισμός στερεών φωτοκαταλυτών για διεργασίες ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως οι παρακάτω:
-Φωτοκαταλυτική διάσπαση υγρών ρύπων (π.χ. αζωχρωμάτων)
-Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνουΠροσρόφηση και υγρή αντιρύπανση
-Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση προσροφητικών υλικών για περιβαλλοντικές εφαρμογές (π.χ. δέσμευση ρύπων από την υγρή φάση)
-Μελέτη του μηχανισμού της προσρόφησης στη δέσμευση ρύπων από την υγρή φάσηΕπιστήμη διεπιφανειών
-Βασική (θεμελιώδης) μελέτη της διεπιφάνειας «στερεού/υγρού»
-Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών μελέτης της οξεοβασικής συμπεριφοράς στερεών προσροφητικών και καταλυτικών υλικών σε επαφή με ηλεκτρολυτικό διάλυμα και του προσδιορισμού του σημείου μηδενικού τους φορτίου.
-Διερεύνηση της δομής των ιοντικών ειδών των μετάλλων μετάπτωσης (π.χ. Co(II), Ni(II), Mo(VI), Cr(VI), W(VI)…) που σχηματίζουν σύμπλοκα εσωτερικής σφαίρας κατά την εναπόθεσή τους στην διεπιφάνεια οξειδίου φορέα / διαλύματος εμποτισμού.