Υποδομή

  Συσκευή Ποροσιμετρίας (Μέτρηση ειδικών επιφανειών και πορώδους)
  Φασματοφωτόμετρο Ορατού – Υπεριώδους – Εγγύς υπερύθρου
  Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου
  Συστήματα DRIFTS και ATR για το φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου
  Συσκευή Ατομικής Απορρόφησης
  Σύστημα Θερμοσταθμικής Ανάλυσης
  Συσκευή Μέτρησης Ρευματικού Δυναμικού
  Μικροθερμιδόμετρο
  Αυτόματο Σύστημα Ποτενσιομετρικών Τιτλοδοτήσεων και pHστάτησης
  Αυτόματο σύστημα διατήρησης σταθερής σύστασης διαλυμάτων και αιωρημάτων
  Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας – Φασματογράφου Μαζας (GC/MS) με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID)
  Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας (GC) με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD)
  Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας HPLC
  Συσκευή μέτρησης ζήτα δυναμικού, μεγέθους σωματιδίων & μοριακού βάρους
  Περιστροφικός εξατμιστής
  Φυγόκεντρες μηχανές
  Πυριαντήρια (έως 300oC)
  Θερμοπρογραμματιζόμενος Φούρνος (έως 1200oC)
  Συσκευή Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού
  Πεχάμετρα, κυκλοφορητές νερού, στήλη απιονισμένου νερού και διάφορα άλλα μικροόργανα